رویت محققان بریتانیایی درباره کاهش کمیت: تنها خوردنی بخورید

بوسیله گزارش خبرگزاری مهر، چنانچه منظور کاهش مصرف غذای روزانه تان را دارید بهتر است تنها طعام بخورید چراکه تحقیق متاخر محققان دانشگاه بیرمینگام بریتانیا نشان می دهد افراد در کنار خانواده و دوستان سندیت بیشتر غذا می خورند.

«هلن رادوک»، حامی تیم تحقیق، تو این باره می گوید: «ما دریافتیم افراد در زمان غذاخوردن در بر دوستان و اعضای خانواده شان بیش از زمانی که عزب هستند غذا می خوردند.»

مطالعات قبلی نشان داده افراد در زمان غذا خوردن همراه با سایرین بالغ بر ۴۸ درصد بیشتر از زمانی که تنها هستند، طعام می خورند و زنان ضخیم در دورهمی های دوستانه بالغ پیاده شدن ۲۹ درصد بیشتر طعام می خورند.

درون این مطالعه، محققان ۴۲ مطالعه موجود مربوط بوسیله غذاخوردن دسته جمعی را تجسس کردند.

محققان عنوان می کنند غذاخوردن داخل بر دوستان و اعضای خانواده بیش لذت بخش است از این رو غذاخوردن قسمت قسمت کردن جمعی در تکثیر معیار غذاخوردن تاثیر می گذارد.