محله ای محترم داخل طرشت

زمانی که جنگ جهانی دوم رخ انصاف در کمی از قسمت های این زمین، اردوگاه روس ها برپا شده بود. پس از سرانجام جنگ، روس ها از منطقه رفتند و درون این منطقه که به کامپ کمپ معروف بود اقوامی از مشکین خانه دادن اردبیلو پارس آباد مغان ساکن شدند.

«شمسعلی مصلح» شورایار محله عفیف از لباس گیری این محله در منطقه ۲خاطرات عطا دارد: «حدود ۵ سال پیش محله طرشت از ادغام ۲ کوچه قدیمی زنجان و تیموری شکل گرفت. کوچه زنجان قدمت ۷۵ ساله و برزن تیموری قدمتی ۶۰ ساله دارد. سال ۱۳۴۴ دانشگاه شریف در این منطقه باز کردن شد و از همان سال رفت وآمد استادان و دانشجویان به منطقه جان داد. سال ۱۳۴۹ برج آزادی افتتاح شد و پس از آن برزن های زنجان و تیموری روز به روز ترقی مشخص کرد. باغ های طرشت، برج آزادی و صحرا های شهرک ژاندارمری از مراکز تفریحی درون دهه های ۴۰ و ۵۰ حیات.»